hifi-love ::: golden age audio  
  hifi-love
golden age audio
 


Приветствую тебя, попавшего сюда случайно или по ссылке!!
      Этот сайт посвящен аудиоаппаруре "Золотой Эры" конструкторской и инженерной мысли.
Золотая Эра - это период, когда какая-то отрасль развивается очень интенсивно и достигает при этом кульминации, наивысшей точки в своем развитии. С Аудио это происходило с самого конца 60-х по начало 80-х, всего каких-то полтора десятка лет. К середине 80-х был достигнут абсолютный потолок в воспроизведении записанного звука, после чего началось повторное "изобретение велосипеда".
      Здесь представлены некоторые экземпляры из моей личной коллекции, которая периодически пополняется.

Esi sveicināts, nejaši vai pa saiti nokļuvis seit !!
     Šī lapa ir veltīta audio tehnikas "Zelta Laikmetam".
Zelta laikmets - tas ir laiks, kad kāda no nozarēm attīstas ļoti strauju un sasniedz kulmināciju, proti augstāko attīstības punktu. Ar audio tehniku tas notika laika posmā no sešdesmito gadu beigām līdz astoņdesmito gadu sākumam, tikai kādu pusotru gadu desmitu. Astondesmito gadu vidū tika sasniegta ierakstītās skaņas atskaņošanas virsotne, un visu turpmāko virzību varētu nosaukt par "otrreizējo divriteņa izgudrošanu".
     Šajā lapā ir daži eksponāti no manas personīgās kolekcijas, kura tiek laiku pa laikam papildināta.

Hi, wandered here by accident or on the link !!
     This website is dedicated to classic audio devices of "Golden Age" of design and engineering.
The Golden Age - a period when some kind of industry is developing very intensive and reaches a culmination at the same time, the top of this development. With audio it happened from the late 60' s to early 80' s - only some fifteen years. By the mid-80' had been made an absolute peak of the playing of recording sound, and then re-started "reinvent the bicycle".
     Here are some stuffs from my personal collection, which is periodically refiled.

cassette
 
Copyright (c)2010 hifi-love
Powered by: Best Web Hosting and Affiliate Programs Directory. Created with Free Website Builder